КОНСТРУКЦ

1. Бүтээц: нарийн түвэгтэй конструкци (нарийн түвэгтэй бүтээц);


2. Барилга, машин.