ИНДЕКС

1. Заалт, хэлхээ, жагсаалт: үгсийн индекс (үгсийн хэлхээ);


2. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ, үнэ зэрэг эдийн засгийн аливаа салбарт гарсан тууштай өөрчлөлт, үзэгдлийг хувиар илэрхийлсэн тоон заалт: үнийн дэлгэрэнгүй... (үнийн тоон үзүүлэлт).

үгсийн индекс үгсийн хэлхээ
үнийн индекс үнийн тоон үзүүлэлт