ИНДУИЗМ

Брахман болон бурхны шашны суурь дээр буй болсон Энэтхэгт гол байр эзэлдэг дэлхийд ихээхэн тархсан шашны нэг.