ИНДУКЦЛЭХ

Дамжуулагчаар гүйж байгаа гүйдлийн соронзон орон өөрчлөгдөхөд өөрт нь бас индукцийн цахилгаан хөдөлгөх хүч үүсэх.