ИНДИКАТОР

Ямар нэг үйл явцын болон ашиглавал зохих орчинг хянах хэрэгсэл, заагуур.