АМДУУ I

Холоос амдаж хүлээх янзтай.

Ижил үг:

АМДУУ II

АМДУУ III