АМДУУ III
/ бичиг /

Хүний хөнгөн хуумгай, мөчид, ааш зан.

Ижил үг:

АМДУУ I

АМДУУ II