АМДУУ II

Арай гэж, арай чамай, арайхан, дөнгөж, арай ядан: амдуу босох (арайхан босох), амдуу дэлгэрэнгүй... (арай гэж суух), амдуу явах (арай ядан явах).

амдуу босох арайхан босох
амдуу суух арай гэж суух
амдуу явах арай ядан явах
Ижил үг:

АМДУУ I

АМДУУ III