АМДУУХАН I

Нэлээд амдуу; арайхан, дөнгөн данган: амдуухан хүрэх (дөнгөн данган хүрэх), амдуухан дэлгэрэнгүй... (мөчид уях).

амдуухан хүрэх дөнгөн данган хүрэх
амдуухан уях мөчид уях
Ижил үг:

АМДУУХАН II