ЗАДРАХ I

1. Юм цуцран алдрах, тайлагдах, битүү далд юм онгойх: баглаа задрах (баглаа алдрах), боодол дэлгэрэнгүй... (боодол тайлагдах), дээс задрах (дээсний эрч алдрах), утас задрах (утасны эрч, нийтгээс тавигдах), хүлээс задрах (хүлээс алдрах);


2. Далдуур хийсэн, нууц зүйл илрэх, мэдэгдэх: мэдээ задрах (мэдээ ил болох), нууц задрах (нууц мэдэгдэх, илчлэгдэх) дэлгэрэнгүй...
3. Цогцлон бүтсэн юм задрах, сарних, бутрах: авдар задрах (авдар углуурга, наалтаараа салах), сав задрах (сав дэлгэрэнгүй...
4. Хэм зүйгээс хэтрэх: задарсан хүн (а. Ахиу давруу хүн; б. Дэмий дампуу хүн), задарсан хүүхэд (үг авдаггүй хүүхэд, дэлгэрэнгүй...
5. Ухаан бодол нэмэгдэх, тэлэх: мэдлэг задрах (мэдлэг тэлж зузаарах), самбаа задрах (авхаалж ихсэх, сэргэлэн зан дэлгэрэнгүй...
баглаа задрах баглаа алдрах
боодол задрах боодол тайлагдах
дээс задрах дээсний эрч алдрах
утас задрах утасны эрч, нийтгээс тавигдах
хүлээс задрах хүлээс алдрах
мэдээ задрах мэдээ ил болох
нууц задрах нууц мэдэгдэх, илчлэгдэх
авдар задрах авдар углуурга, наалтаараа салах
сав задрах сав хэмхрэх
сал задрах салны бэхэлгээ тайлагдах
нүүрс задрах нүүрс бутрах
хэрэг задрах хэрэг илчлэгдэх
шарх задрах шарх сэдрэх, шарх үгдрэх
шийдвэр задрах шийдвэр ажил болохгүй өнгөрөх
задарсан хүн а. Ахиу давруу хүн б. Дэмий дампуу хүн
задарсан хүүхэд үг авдаггүй хүүхэд, сахилгагүй хүүхэд
мэдлэг задрах мэдлэг тэлж зузаарах
самбаа задрах авхаалж ихсэх, сэргэлэн зан нэмэгдэх
ухаан задрах оюун ухаан тэлэх
Ижил үг:

ЗАДРАХ II