задарсан хүүхэд
үг авдаггүй хүүхэд, сахилгагүй хүүхэд