ЗАДРУУЛАХ I

1. Задгай болгох: шарх задруулах (шарх сэдрээх);


2. Ил болгуулах: мэдээ задруулах (мэдээ задраах), хэрэг задруулах (хэргийг ил болгох) - Чи нууцыг битгий дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион.

шарх задруулах шарх сэдрээх
мэдээ задруулах мэдээ задраах
хэрэг задруулах хэргийг ил болгох
Ижил үг:

ЗАДРУУЛАХ II