ЗАДЧИХ

1. Байн байн задлах;


2. Бүхэл зүйлийг эвдлэх;
3. Олон юмыг задалж салгаж хаях.