ЗАЖИЛБАР

1. Идэшний зүйлийг зажлахад гарах шим шүлт, амт шимт: зажилбар хоол (зажлан хэмлэхэд сайхан амт дэлгэрэнгүй...


2. Олон дахин зажлагдаж, хазахад тэсэх даац: зажилбар муутай (зажлуургүй), зажилбар сайтай (зажлууртай, дэлгэрэнгүй...
зажилбар хоол зажлан хэмлэхэд сайхан амт шимттэй хоол
зажилбар муутай зажлуургүй
зажилбар сайтай зажлууртай, идэнгэтэй