задарсан хүн
а. Ахиу давруу хүн б. Дэмий дампуу хүн