ДУГ IV:

дуг дуг (байн байн дугтрах байдал), дуг дуг чангаах (дугтарсхийн чангаах).

дуг дуг байн байн дугтрах байдал
дуг дуг чангаах дугтарсхийн чангаах
Ижил үг:

ДУГ I

ДУГ II:

ДУГ III

ДУГ V