ДУГААРЛАЗНАХ

Түр зууртаа, хэсэгтээ дугаарлаж байх.