ДУГААРЛАХ

1. Дэслэх, дэс дугаартай болгох, дугаар тавих: бичиг дугаарлах (бичигт дугаар тавих), хорооны дэлгэрэнгүй... (хорооны айлуудыг хаягжуулж, дэс тоо олгох), хуудас дугаарлах (хуудсыг дэс дараажуулах) - Бичихдээ толгойгоо яльгүй гилжийж суугаад хуудас бүрийг дугаарлан бараг үг бүрийн дараа цэг тавьж бичнэ. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;


2. Дэс дараатай болох: дэлгүүрт дугаарлах (дэс дарааллын дагуу юм худалдан авах), шил шилээ харан дугаарлаж зогсох дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Алагчлан үзэх, гадуурхах: хүнийг дугаарлан үзэх (хүнд ялгавартай хандах).

бичиг дугаарлах бичигт дугаар тавих
хорооны айлуудын хашааг дугаарлах хорооны айлуудыг хаягжуулж, дэс тоо олгох
хуудас дугаарлах хуудсыг дэс дараажуулах
дэлгүүрт дугаарлах дэс дарааллын дагуу юм худалдан авах
шил шилээ харан дугаарлаж зогсох ар араасаа цувран зогсох
хүнийг дугаарлан үзэх хүнд ялгавартай хандах