ДУГАЛУУР

1. Ширмэл ширдэг; тойруулга ширдэг: дугалуур ширэх (тойруулга ширдэг ширэх);


2. Өнгө татсан эсгий: дугалуур дэвсгэр (өнгө татсан дэвсгэр).

дугалуур ширэх тойруулга ширдэг ширэх
дугалуур дэвсгэр өнгө татсан дэвсгэр