ДУГАРИГ

Дугуй тойрог хэлбэртэй, төгрөг, дүгрэг байдалтай: дугариг хүрээтэй (дугуй хүрээ бүхий), дэлгэрэнгүй...

дугариг хүрээтэй дугуй хүрээ бүхий
дугариг хэлбэртэй дүгрэг хэлбэртэй
дув дугариг зөв тойрог
зууван дугариг гонзгойвтор хүрээ
дугариг царай дүгрэг царай
дугариг сар тэргэл сар
дугариг шанд төгрөг шанд