ДУГААРТАЙ

Дугаарласан; дэс дараатай, дугаар бүхий: дугаартай тэмдэг (дэс дараа тавьсан тэмдэг), дэлгэрэнгүй...

дугаартай тэмдэг дэс дараа тавьсан тэмдэг
дугаартай үзэх алагчлан үзэх
ээлж дугаартай оруулах дарааллаар эмх цэгцтэй оруулах