ДУГААРЛУУЛАХ

1. Дэс дугаартай болгуулах, дугаар тавиулах - Эдгээр бичгийг дугаарлуулах хэрэгтэй. Яриа;


2. Дугаарлагдах.