ДУГААРЛАЛ

Дугаарлах үйлийн нэр, дараалал, дэс дараа: бүтээгдэхүүнд дугаарлал хийх (а. Бүтээгдэхүүнд нэгжийн тоо дэлгэрэнгүй...