ДУГААРЛАГДАХ

1. Дугаартай болох, дэслэгдэх: дугаарлагдсан хуудас (дэс дугаар тэмдэглэгдсэн хуудас);


2. [шилжсэн] Гадуурхагдах, алагчлагдах - Би ч дугаарлагдсан хүн дээ. Яриа.