ДУГ III

Шатар наадахад тэмээгээр дулахад өгүүлэх аялга үг - Шаг гэхэд дугтай л байх хэрэгтэй. Б.Өлзийсүрэн. Замын хүзүү.

Ижил үг:

ДУГ I

ДУГ II:

ДУГ IV:

ДУГ V