ТОМОГ IV
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хороо, хашаа: томог хороо (хашаа хороо);


2. Олс дээсний тасархай, үжирч өгөрсөн сур: дээсний томгоор торгоох (дээсний тамтгаар торгоох).

Ижил үг:

ТОМОГ I

ТОМОГ II

ТОМОГ III