ПИПНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Шулганах, жиргэх: шувууд пипнах (шувууд жиргэх);


2. Донгосох: элдвээр пипнах (элдвээр донгосох).