ПОРШООНХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Торой: поршоонх тэжээх (торой тэжээх).