ЕЛИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Гэлийх, гөлийх, гялайх: елийж харагдах (гэлийж харагдах).