ЭДЛЭН

Хүний оршин амьдрах эзэмшил газар, орон сууц - Яг хуучин эдлэнгийн төв дундуур алгуурхан өнгөрөв.дэлгэрэнгүй..., эдлэн газар (ногоо жимс тарьж, мал амьтан өсгөн үржүүлэх хувийн эзэмшил газар).