ЭДЛЭХҮҮН

1. Аливаа хүний ашиглан хэрэглэж буй эд юм;


2. Эзэмшил: эдлэхүүн газар (хувь хүний эзэмшлийн газар нутаг).