ЭДМЭРШИХ

Эд бараа, хувцас хунар хэврэгшиж муудах: гутал эдмэрших (гутал элэгдэж зулгаасаа нимгэрч