ЭДМЭГ

Эцэж зүдэрсэн малд өгөх амуу тарианы чанамал тэжээл: эдмэг боорцог (монгол амуугаар хийсэн жигнэмэл дэлгэрэнгүй...