ЭДЛЭХ

1. Аливаа юмс зүйлийг ашиглах, хэрэглэх: газар эдлэх (газрыг янз бүрийн зориулалтаар зүй зохистой дэлгэрэнгүй...


2. Амьтны хүч чадлыг ашиглах: тэмээ эдлэх (тэмээг ачлага уналгад ашиглах);
3. Өөрт тохиосон үйлээ хүлээх: ял эдлэх (хийсэн хэрэгтээ зохих шийтгэл хүлээх), зовлон эдлэх (ихэд зовж дэлгэрэнгүй...
4. Хуулиар олгогдсон эрхээ хэрэглэх: сонгуулийн эрхээ эдлэх (хуулиар олгогдсон сонгуульд нэр дэвших, хэн нэгний саналаа өгөх зэрэг дэлгэрэнгүй...
газар эдлэх газрыг янз бүрийн зориулалтаар зүй зохистой ашиглах
гамтай эдлэх эд зүйлээ хайр гамтай хэрэглэх
эдлэх хэрэглэх ~ эдлэх ашиглах

эд зүйлийг өөрийн болгож ашиглах

эдлэх гамаар болдог эрэл сургаар олддог эд зүйлээ хайрлан хямгад гэсэн санаа
тэмээ эдлэх тэмээг ачлага уналгад ашиглах
ял эдлэх хийсэн хэрэгтээ зохих шийтгэл хүлээх
зовлон эдлэх ихэд зовж зүдрэх
үйлээ эдлэх а. Зовлонгоо эдлэх; б. Хийсэн нүглийнхээ хариуг үзэх
сонгуулийн эрхээ эдлэх хуулиар олгогдсон сонгуульд нэр дэвших, хэн нэгний саналаа өгөх зэрэг эрхээ хэрэглэх