эдийн засгийн мэдээлэл
материал баялгийн үйлдвэрлэл, хуваарилалт, солилцоо, хэрэглээний хүрээн дэх үйл ажиллагааны тухай тоо баримт, мэдээ