ЭДГЭРЭЛТ

Эдгэрэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: эдгэрэлт сайтай (эдгэрэх үйл явц сайн).