ЭДГЭХ

1. Өвчин эмгэгээс салж эрүүл болох, илаарь болох - Юу хийвээс эдгэмүй хэмээвээс, түшмэл доор дуугаар ийн дэлгэрэнгүй... Саган сэцэн. Эрдэнийн товч., өвчин эдгэх (өвдөх шаналах зовлонгүй болох) - Цогцост олсон шарх цаг элэхэд эдгэх, сэтгэлд орсон шарх үе дамжин сэдрэх. В. Шарма. Таван сургамж;


2. Яр шарх аних;
3. Өвс ургамал дахин сэргэх.