ЭДГЭРҮҮЛЭЛТ

Эдгэрүүлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр.