ЭДГЭРШГҮЙ

Өвчин эмгэг эдгэрэх боломжгүй, эдгэрэх аргагүй: эдгэршгүй өвчин (анагаагдах боломжгүй өвчин).