ЭВЛЭЛ

Зорилго, ажил төрлөөрөө нийлж нэгдсэн холбоо, байгууллага - Хуралд суусан үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгч алгуур дэлгэрэнгүй.... Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., залуучуудын эвлэл [хуучирсан] (залуучуудын нэгдсэн байгууллага), үйлдвэрчний эвлэл (хөдөлмөрчин эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үйлчлэх олон нийтийн байгууллага), эвлэлийн гишүүн (а. Ямар нэг эвлэлд сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэж гишүүн болсон хүн; б. [түүх] Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн хүн), эвлэл нэгдэл [хоршоо] (хөдөлмөрөө хоршсон хоршоолол болон санаа зорилго нийлсэн хүмүүсийн байгуулсан олон нийтийн байгууллага), эвлэл холбоо [хоршоо] (ямар нэгэн үйл хэргийн төлөө сайн дураараа эвлэлдэн нийлсэн хүмүүсийн нэгдэл), эвлэл эвсэл [хоршоо] (ямар нэгэн ажил төрлийг гүйцэтгэхээр сайн дураараа нэгдсэн бүлэг хүмүүс).

залуучуудын эвлэл залуучуудын нэгдсэн байгууллага
үйлдвэрчний эвлэл хөдөлмөрчин эрх ашгийг хамгаалах, тэдэнд үйлчлэх олон нийтийн байгууллага
эвлэлийн гишүүн а. Ямар нэг эвлэлд сайн дураараа эвлэлдэн нэгдэж гишүүн болсон хүн; б. [түүх] Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн хүн
эвлэл нэгдэл хөдөлмөрөө хоршсон хоршоолол болон санаа зорилго нийлсэн хүмүүсийн байгуулсан олон нийтийн байгууллага
эвлэл холбоо ямар нэгэн үйл хэргийн төлөө сайн дураараа эвлэлдэн нийлсэн хүмүүсийн нэгдэл
эвлэл эвсэл ямар нэгэн ажил төрлийг гүйцэтгэхээр сайн дураараа нэгдсэн бүлэг хүмүүс

Эвлэл

Хэлхгүй

Зочин 2023-11-08 14:00:20