эвлэл нэгдэл
хөдөлмөрөө хоршсон хоршоолол болон санаа зорилго нийлсэн хүмүүсийн байгуулсан олон нийтийн байгууллага