ЭВЛЭРШГҮЙ

Эвлэрэх аргагүй, эвлэрэх боломжгүй: эвлэршгүй дайсан (эвлэрэх аргагүй үзэл бодол зөрөөтэй эсрэг дэлгэрэнгүй...

эвлэршгүй дайсан эвлэрэх аргагүй үзэл бодол зөрөөтэй эсрэг этгээд
эвлэршгүй тэмцэл бие биенээ ойлголцохын аргагүй маргалдаан үймээн