ЭВЛЭРЭЛ

Эвлэрэх үйлийн нэр: эвлэрэл найрамдал [хоршоо] (үл ойлголцох байдал арилж эвлэрч найрамдах нь).