ЭВРЭЛХЭГ

1. Эвэр мэт байдалтай;


2. Эвэр томтой.