ЭВСҮҮЛЭХ

Хүмүүсийг эв найртай болгох, эвлэрүүлэх.