ЭВСЭХ

1. Харилцан нөхөрлөх, эвлэн нэгдэх;


2. Үйл хэргийг бүтээхдээ хамтрах: эвсэн ажиллах (санаа зорилго нэгдэн хүчээ нийлүүлэн хамтран ажиллах), эвсэх хамсах дэлгэрэнгүй...
эвсэн ажиллах санаа зорилго нэгдэн хүчээ нийлүүлэн хамтран ажиллах
эвсэх хамсах хүчээ нэгтгэх