ЭВХМЭЛТ
/ хуучирсан /

Шавь, сурагчдыг шалгасан бичиг.