ЭВХЭГДЭХ

Эвхэх үйлд өртөх, нугалагдах: цаас эвхэгдэх (цаас нугалаасаараа аяндаа нугалагдах).