ЭВСЭЛ II

Эв дүй; харилцан уялдаат нарийн үйлдэл: хөдөлгөөний эвсэл (хөдөлгөөний эв дүй).

Ижил үг:

ЭВСЭЛ I