ЭВРЭХ I

Нойтон юм бага зэрэг эгших, хатах: угаасан зүйл эврэх (угаасан зүйл нар салхинд бага зэрэг хатах, дэлгэрэнгүй...

эврэх эгших нойтон юм хуурай болж хатах байдалтай болох
Ижил үг:

ЭВРЭХ II